Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για κονσέρβες ψαριών

Δημοσιεύθηκε στις 11/03/2021 14:38

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Κονσέρβα σαρδέλας σε Ελαιόλαδο» και «Κονσέρβα τόνου σε Ελαιόλαδο» με μοναδικούς κωδικούς 21DIAB000015892 και 21DIAB000015891 αντίστοιχα.

Η διαβούλευση παραμείνει ενεργή για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 23-03-2021.