Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. «ΣΤΗΡΙΖΩ» Π.Ε. Ξάνθης (2018-2019)”

Δημοσιεύθηκε στις 22/03/2021 12:50

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. "ΣΤΗΡΙΖΩ" Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (2018 - 2019)", προϋπολογισμού 118.234,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 14η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 08 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.