Διαγωνισμός της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας για τη μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης

Δημοσιεύθηκε στις 26/03/2021 13:49

Η ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Καβάλα) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην: «Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων  - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας». 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 06 Απριλίου 2021, ώρα 10:00

Κριτήριο κτακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο το υψηλότερο συνολικό ποσοστό μίσθωσης.