Διαγωνισμός για την ανάπτυξη - επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 15/04/2021 10:08

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (265.131,59€).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00