Διαγωνισμός της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Δημοσιεύθηκε στις 28/05/2021 09:12

Η ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Καβάλα) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , για την προμήθεια ειδών κυλικείου των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων  - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, ώρα 23:59

Κριτήριο κτακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμή, για κάθε είδος ξεχωριστά.