Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 04/06/2021 09:28

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων, Κλινικών, Υπηρεσιών και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, ώρα 15:00 μ.μ.