Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 15/06/2021 12:31

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021-2022, προϋπολογισμού 46.060,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30-11:00 στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης (τέρμα 4ης Οκτωβρίου).