Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 02/07/2021 08:04

Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του ΔΠΘ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021, ώρα 15:00 μ.μ.