Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2021 08:12

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ, στις πόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάσας για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα (πόλη).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00 μ.μ.