Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και κατιονικού πολυηλεκτρολύτη

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2021 13:23

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και κατιονικού πολυηλεκτρολύτη έτους 2021-2022, προϋπολογισμού 40.750,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑΞ, που βρίσκονται στο τέρμα 4ηςΟκτωβρίου, Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται μέχρι τις 16/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα τηλ.: 25411 00350 και 25411 00347