Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος και παρεμφερών ειδών

Δημοσιεύθηκε στις 05/05/2022 10:31

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές της ΔΕΥΑΞ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αδρανών υλικών, θερμούν ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος, οιδομικών υλικών και χρωμάτων - μονωτικών υλικών & παρεμφερών ειδών.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 05/05/2022 και η ημέρα λήξης είναι η 20/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ.