Διαγωνισμός του ΔΠΘ για τον καθαρισμό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του

Δημοσιεύθηκε στις 27/12/2022 10:36

Ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός άνω των ορίων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τον καθαρισμό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ, στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00 μ.μ.