Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 17/03/2023 12:46

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 84.320,00 € (με το Φ.Π.Α).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ-6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Μαρτίου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 3 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.