Διαγωνισμός του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε στις 18/09/2015 12:04

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον  Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), ύψους 381.925,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο τόπος υποβολής προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την Τρίτη 15.09.2015 και λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: την Δευτέρα 02.11.2015