Ξένες Οικονομίες & Αγορές

Το Επιμελητήριο Ξάνθης αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Ακολούθων (Ο.Ε.Υ.) Πρεσβειών της Ελλάδος στο εξωτερικό, παρέχει στα μέλη του αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν ξένες οικονομίες και αγορές με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας.

Έχουν ταξινομηθεί κατά χώρα, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, επιχειρηματικοί οδηγοί, στοιχεία για τις οικονομικές – εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με αυτές, πληροφορίες που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο καθώς και συνοπτικά ενημερωτικά δελτία οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών πληροφοριών.

Στο Επιμελητήριο Ξάνθης διατηρείται αρχείο και βάση δεδομένων με παλαιότερα σχετικά στοιχεία τα οποία παρέχονται δωρεάν στα μέλη του.