Διαγωνισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας για τις ανάγκες του έργου «FORECO» κωδ. 11ΣΥΝ_8_944

Δημοσιεύθηκε στις 22/09/2015 12:03

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την επιλογή Αναδόχου για Κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας για τις ανάγκες του έργου «FORECO» 'Ανάπτυξη Βιοενέργειας και Προϊόντων από Ανακυκλωμένο Ξύλο από Δασικά Απόβλητα και Παραπροϊόντα Ξύλου' (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4853).

(Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 3125/21-09-2015 ΑΔΑ περίληψης: ΨΙΤΧ46914Κ-ΩΧ8/21-09-2015 ΑΔΑΜ: 15PROC003070952).

Αντικείμενο Διαγωνισμού/προμήθειας:  Κατάρτιση Μελέτης Σκοπιμότητας

CPV: 79314000-8 _ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Συνολικός προϋπολογισμός:  18.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%)

Χρηματοδότηση Έργου: «FORECO» 'Ανάπτυξη Βιοενέργειας και Προϊόντων από Ανακυκλωμένο Ξύλο από Δασικά Απόβλητα και Παραπροϊόντα Ξύλου' (κωδ. 11ΣΥΝ_8_944) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» &  Περιφερειών σε Μετάβαση Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011»

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη, 06/10/2015, ώρα 14:00

Καταληκτική Ημερομηνία για παροχή διευκρινίσεων: Μέχρι και τρεις (3) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 06/10/2015, ώρα 14:00

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και λοιπές διευκρινίσεις: Κυριατζής Βασίλειος τηλ.: 2410 684 734, e-mail: 

elke_procurement@teilar.gr

Υπερσύνδεσμος Ανάρτησης Διαγωνισμού: http://www.teilar.gr/prokirixeis_detail.php?pid=689