Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο

Δημοσιεύθηκε στις 31/03/2021 11:40
Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει εκπονήσει σχέδιο ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για πλαστικές
σακούλες απορριμμάτων μίας χρήσης από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο.
Οι παραπάνω ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση με μοναδικό κωδικό 21DIAB000016171.
Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 31-03-2021 μέχρι τις 20-04-2021.