Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2021 14:50

Επαναληπτκός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας «Πόγραδετς», με έδρα την Κομοτηνή, για την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο μηνιαίου μίσθωμα).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00