Διαγωνισμός για τη δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου

Δημοσιεύθηκε στις 11/05/2021 09:02

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου», προϋπολογισμού 145.831,44€ (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο των προμηθειών) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. 12/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 1η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Μαΐου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.