Διαγωνισμός του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την προμήθεια καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2021 12:42

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης [πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και υγροποιημένο  αέριο πετρελαίου (υγραέριο)] για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος,

Προϋπολογισμός: 599.755,72€ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:  Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.