Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών διατροφής

Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2021 14:33

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 27.266,50€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για συγκεκριμένα είδη του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 01 Ιουνίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας ερωτήματα στο e-mail του κ. Στυλιανού Καλτσίδη: oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr