Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων

Δημοσιεύθηκε στις 28/05/2021 09:18

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00 μ.μ.