Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου WRESTLE

Δημοσιεύθηκε στις 01/06/2021 09:42

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του έργου WRESTLE – Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά στις 18/06/2021 ημέρα Παρασκευή μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Αναθέτοντος Φορέα .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου , ανέρχεται στο ποσό των 109.134,88€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.(ήτοι καθαρή αξία 88.012,00€ πλέον Φ.Π.Α.21.122,88€) και των νόμιμων κρατήσεων. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, ΣΑΕΠ231/6, Joint Water REsources management System for Longterm Efficiency. Η έναρξη της προμήθειας συμπίπτει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και η λήξη της προμήθειας συμπίπτει με την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ..