Διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών

Δημοσιεύθηκε στις 09/06/2021 08:43
Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού "ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ", για την εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και εκμετάλλευση Αυτόματων Μηχανημάτων Πώλησης Τροφίμων - Εγκυτιωμένων Αναψυκτικών - Εμφιαλωμένων Νερών - Χυμών σε Μονάδες της Π.Ε. Ροδόπης.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, μονομερώς με απόφαση της Ταξιαρχίας.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16, με την υποβολή έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών.