Σήμα Ποιότητας και Αειφορίας με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία

Δημοσιεύθηκε στις 25/06/2021 09:06

Το Επιμελητήριο Ξάνθης στα πλαίσια του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ KAI ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΝΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - WILD LIFE FOR EVER» που χρηματοδοτείται από το INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 και της πολιτικής κοινωνικής ευθύνης ενίσχυσης των επιχειρήσεων - μελών για δράσεις που ενισχύουν την ταυτότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του επιχειρείν της περιοχής, δημιουργεί ένα νέο πρότυπο Σήμα Ποιότητας και Αειφορίας με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία.

Στα πλαίσια αυτά θέλει να προσκαλέσει για συμμετοχή στο έργο:

  1. Φορείς/επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης με τα κριτήρια του κοινού προτύπου - πλαισίου αειφορίας με σκοπό την απόκτηση σήματος ποιότητας - αειφορίας.
  2. Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο επιθεωρητών –εκπαιδευτών - αξιολογητών σήματος που τηρείται από την Μονάδα Απόδοσης Σήματος Ποιότητας - Αειφορίας

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQbLjlt-38FWYlY0eHt1LWrC6GDfc8FXYK1aLxSdPeblYDA/viewform

Μητρώο Επιθεωρητών-Αξιολογητών

Στο Μητρώο Επιθεωρητών-Αξιολογητών συμμετέχουν Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία θα καταρτιστούν μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος στο υπόβαθρο του σήματος, τους συσχετισμούς με τα θέματα αειφορίας, ποιότητας και εφαρμοστικών πολιτικών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό να είναι σε θέση να αξιολογήσουν Φορείς/Επιχειρήσεις για την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας & Αειφορίας του Κοινού Προτύπου - Πλαισίου Αειφορίας.

Σήμα Ποιότητας & Αειφορίας

Το Σήμα Ποιότητας - Αειφορίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής μας και η δημοσιότητά του σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι φορείς/επιχειρήσεις που το αποκτούν θα απολαμβάνουν σημαντική θέση κύρους και δημοσιότητας και ειδική θέση στην περιοδική, ετήσια ενημέρωση και στις εκδηλώσεις μας. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο http://www.wildlife4ever.eu .

<h2 align="center"> Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 05/07/2021