Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2021 12:45

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης» προϋπολογισμού 752.370,00€  (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο της προμήθειας) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-23/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12η Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00΄.