Διαγωνισμός για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας

Δημοσιεύθηκε στις 16/07/2021 13:43

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στην πόλη της Φλώρινας", προϋπολογισμού 16.958.922,13€, πλέον απροβλέπτων ήτοι 1.526.302,99€ πλέον αναθεώρησης ήτοι 20.678,58€ πλέον πρόβλεψης απολογιστικών δαπανών ΑΕΚΚ ήτοι 194.096,30€ και πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 4.488.000,00€.

Κριτήρια επιλογής:
Σύμφωνα με τα Άρθρα 22.Β-22.Ε της Διακήρυξης.
22.Β) Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
22.Γ) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
22.Δ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
22.Ε) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).