Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 08:34

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών για την κάλυψη των αναγκών των έξι (6) παραρτημάτων και της κεντρικής υπηρεσίας του.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09/08/2021