Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια λεωφορείων

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 08:38

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, για την προμήθεια ενός καινούριου πετρελαιοκίνητου mini bus και ενός καινούριου απλού τουριστικού λεωφορείου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/08/2021

Αρχεία