Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 08:50

Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μ.μ.