Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Δημοσιεύθηκε στις 27/07/2021 13:09

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, προϋπολογισμού 74.057,76 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά ομάδα.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.