Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 28/07/2021 11:20
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα (πόλη), για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ:
α) στην πόλη της Κομοτηνής,
β) στην πόλη της Ξάνθης,
γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και
δ) στην πόλη της Ορεστιάδας
για το έτος 2021, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.