Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης

Δημοσιεύθηκε στις 13/12/2021 08:17

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης», προϋπολογισμού 57.649,07 € (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα (έκπτωση επί τοις εκατό, για κάθε ομάδα χωριστά, για μία ή και περισσότερες ομάδες, πάντα όμως για το σύνολο των προμηθειών της κάθε ομάδας) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-3/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Δεκεμβρίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00΄