Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους

Δημοσιεύθηκε στις 03/01/2022 10:18

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 2.510.238,14€ (με το Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομονία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.