Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2022 09:33

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ειδών ένδυσης και υπόδησης έτους 2022».

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 154423