Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης

Δημοσιεύθηκε στις 02/03/2022 09:55

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας χωριστά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00