Διαγωνισμός για τον έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης στα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης – Καταμέτρηση Δεδομένων Κατανάλωσης στον Δήμο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 09/03/2022 13:17

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Έλεγχος Διαρροών Ύδρευσης στα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης - Καταμέτρηση Δεδομένων Κατανάλωσης στον Δήμο Ξάνθης», προϋπολογισμού 4.975.643,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, 6.169.797,32 € με τον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 10/03/2022.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 13/04/2022 και η ώρα λήξης 13:00 μ.μ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση: http:// www.deyaxanthis.gr /