Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Δημοσιεύθηκε στις 21/03/2022 13:30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV Ταξιαρχία Υποστήριξης - 4ο Επιτελικό Γραφείο, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, συνολικού εμβαδού των επιφανειών 459.3 τ.μ., για 7.5 ώρες ημερησίως, με ανώτατη εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας των υπηρεσιών σε αυτή των 17.350,00€ (συμπ. ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφροά, η οποία θα αξιολογηθεί μόνο στη βαση της χαμηλότερης τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 31η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Για λεπτομέρειες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 4ο Επιτελικό Γραφείο/Τμήμα 6 της Ταξιαρχίας (εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 14:00, τηλ. 2541035809/2541035441).