Διαγωνισμός για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 04/04/2022 12:28

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης», προϋπολογισμού 4.657.077,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, 5.774.775,48 € με τον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση κριτήρια αξιολόγησης τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17/05/2022 ημέρα Δευτέρα.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 07/04/2022.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 12/05/2022 και η ώρα λήξης 11:00 μ.μ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση: http:// www.deyaxanthis.gr /