Διαγωνισμός για την συντήρηση - επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 07/04/2022 09:04

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 75.945,04€ (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Υ-06/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 29η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Απριλίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 21η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.