Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 27/04/2022 09:29

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης», προϋπολογισμού 755.491,70€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, που περιγράφεται στην με Αριθ. Π-07/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 27η Απριλίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.