Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια προμήθεια υγρών καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 16/05/2022 10:10

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης) για τις ανάγκες του ΔΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος την ημέρα παράδοσης, μέση τιμή λιανικής πώλησης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 07.06.2022, ώρα 15:00 μ.μ.