Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης»

Δημοσιεύθηκε στις 18/05/2022 09:19

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης», προϋπολογισμού 191.403,92€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του Προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. 7/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 8η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 19η Μαΐου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 2 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.