Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης»

Δημοσιεύθηκε στις 07/06/2022 07:50

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 107.880,00€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών του Προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ1/2022 Μελέτη της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 1η Ιουνίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.