Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του

Δημοσιεύθηκε στις 07/06/2022 11:04

Ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΔΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, ώρα 15:00 μ.μ.