Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

Δημοσιεύθηκε στις 08/06/2022 09:20

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», προϋπολογισμού 943.388,90€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού, που περιγράφεται στην με Αριθ. Π-07/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Ιουνίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.