Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των

Δημοσιεύθηκε στις 15/06/2022 08:29

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού - αφορά μόνο την Ομάδα Β'), προϋπολογισμού 124.930,00€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των ειδών της Ομάδας Β'.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00΄.