Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών διατροφής

Δημοσιεύθηκε στις 20/06/2022 11:35

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια ειδών διατροφής που θα καλύψουν τις ανάγκες των έξι Παραρτημάτων του, συνολικού προϋπολογισμού 185.812,31€ (συμπ. ΦΠΑ).

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 05 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59'

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υαπό τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Στυλιανό Καλτσίδη: oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr, τηλ.: 2510241928