Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού στο υπόλοιπο υποφωτισμένο δίκτυο του Δήμου Ξάνθης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

Δημοσιεύθηκε στις 21/06/2022 10:11

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού στο υπόλοιπο υποφωτισμένο δίκτυο του Δήμου Ξάνθης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους - αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 14:00΄.