Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά φοιτητών

Δημοσιεύθηκε στις 07/07/2022 13:37

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ) για την μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 02 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00